Šta su e-fakture?

Postoji veliki broj različitih definicija e-faktura, ali ako pokušamo da ih definišemo u jednoj rečenici, onda su to fakture/računi koji se IZDAJU, PRIMAJU i OBRAĐUJU isključivo elektronskim putem. Drugim rečima, one predstavljaju razmenu računa (faktura) i propratnih informacija od preduzeća do njegovih klijenata, koristeći elektronsku infrastrukturu, uglavnom internet.

Standard koji se koristi za e-fakture je ISO 20022 Standard. Pomoću ovog standarda možete slati bilo koji dokument, bilo to knjižna odobrenja, otpremnice, brošure, katalozi... Poslati prilozi mogu biti u bilo kom formatu.

Hal E-Fakture putem e-banke

Hal E-Fakture za distribuciju e-faktura koriste sigurnosne i bezbedne već postojeće e-banking kanale . Upravo iz tog razloga nije potrebno ulagati u skupa i nestandardna rešenja, jer elektronska banka nudi jednostavno izdavanje, prijem i arhiviranje elektronskih računa.

Nadogradnja elektronske banke sa mogućnošću razmene e-faktura donosi prednosti za sve učesnike. U razmeni elektronskih faktura učestvuju izdavaoci, primaoci i banke. Primalac, koji je pravno lice, takođe može lako, pre plaćanja, da uveze fakturu u svoj informacioni sistem (ERP) i izvrši likvidaciju.
E-fakture omogućavaju izdavaocu optimizaciju troškova, poslovnih procesa i jednostavno zatvaranje izdatih računa. Banka, kao treći učesnik, uvođenjem e-faktura svojim klijentima obezbeđuje širi spektar usluga i na taj način povećava obim poslovanja i zadovoljstvo klijenata.

Neke od prednosti su:

Upotreba postojećeg softvera i infrastrukture

E-banking kanal čini pouzdanu i sigurnosnu vezu između banaka i preduzeća. Ovaj standardni kanal se koristi i za slanje i za primanje fakture, bez dodatnih troškova i obuke ljudi. Sistem vam omogućava slanje e-faktura, bez obzira na to pri kojoj banci izdavalac i primalac imaju otvorene račune.

Bez ručnog unošenja u sistemu

Primalac e-faktura više ne mora ručno da prekucava podatke sa fakture u informacioni sistem, čime se štedi vreme i smanjuje mogućnost greške.

Plaćanje jednim klikom

Faktura, koja prethodi plaćanju, mora imati sve podatke za pripremu platnog naloga. Primalac, može jednim klikom, pripremiti platni nalog iz same e-fakture, time se izbegava dugotrajan i nepouzdan unos podataka o plaćanju. Ovo važi, kako za poslovne korisnike, tako i za fizička lica koja svoje račune (mesečne) primaju u svoju e-banku.

Jednostavno zatvaranje izdatih faktura sa plaćanjem

Kada primalac priprema platni nalog, podaci u nalogu i oni, koje je dobio od izdavaoca e-faktura, su identični. Izdavalac računa iz tog razloga prima pravovremene povratne informacije o plaćanju, na osnovu čega lakše zatvara plaćanje izdatom fakturom.

Zašto e-fakture?

Svake godine, milioni faktura se razmene između primaoca i izdavaoca faktura, gde ih je većina u papirnom obliku. Ovakva situacija dovodi do neefikasnosti, koja se već danas može rešavati upotrebom informacionih rešenja kao što su e-fakture. Na ovaj način se podiže efikasnost u radu, kako na strani izdavaoca, tako i na strani primaoca faktura.

U ovakvom modelu, fakture se kreiraju u tzv.XML formatu na strani izdavaoca, koje se direktno šalju u informacioni sistem primaoca faktura, kroz postojeći e-banking kanal, čime se garantuje sigurnost („ako je sigurno za novac, sigurno je i za e-fakture“).

Koristeći ovaj kanal, zadovoljavamo dva osnovna svojstva e-faktura, a to su prezentacija faktura (“bill presentment“) i mogućnost plaćanja („bill payment“).

Izračunajte uštedu slanja/primanja faktura!

Izračunaj