Rad sa kupcima

Smanjenje troškova

Da li ste se nekada zapitali koliko zapravo novca dajete na slanje faktura? Da li ste tu uračunali i troškove kao što su arhiviranje, kopije faktura usled ne prispeća istih, radnu snagu…? Korišćenjem Hal E-Faktura smanjujete troškove ne samo slanja faktura, već i njihovih štampanja, pakovanja, sortiranja i dostave. Razmena se vrši elektronskim putem, čime štedite od 60-80%, a Vaše ulaganje u sistem će se isplatiti u roku od 6-12 meseci.

Automatizacija procesa

Elektronsko fakturisanje u potpunosti automatizuje razmenu faktura, njeno snimanje, čuvanje, kao i slanje. Vaš ERP sistem i aplikacija Hal E-Faktura, omogući će Vam da pošaljete fakturu samo jednim klikom. Ceo proces se odvija tako što se iz ERP sistema integriše dati fajl u XML formatu (koji je definisan ISO 20022 Standardom), zatim se fajl šalje u banku, zatim u EBB centar koji omogućava prenošenje podataka, zatim u banku kupca, koji može provertiti prispeće fakture, koju je prethodno njegov ERP sistem izvezao.

Brža naplata

Više nećete morati da čekate na vremenski period koji je potreban da stigne jedna faktura. Onog momenta, kada pošaljete fakturu preko Halcom aplikacije, faktura će biti dostavljena u narednih sat vremena. Odobrenje i plaćanje će se vršiti na vreme, bez opcija za naknadno plaćanje zbog nepoštovanja zadatog roka.

Bolja saradnja sa kupcima

Efikasan proces isplata će postati dobra osnova strateškog odnosa sa dobavljačima. Sa druge strane, osigurava i vaš partnerski odnos, iz kojeg će proizići stabilan lanac snabdevanja i dostupnosti robe.

Brža isporuka faktura

Elektronskim dostavljanjem faktura znaćete tačno vreme kada ju je vaš kupac dobio, bez potrebe telefoniranja i proveravanja. Vremenski period, koji je potreban da Vaša faktura stigne je sat vremena od momenta slanja.

Slanje marketing materijala

Hal E-Faktura aplikacija je definisana ISO 20022 Standardom, što Vam omogućava da pored faktura, pošaljete i marketing materijale, knjižna odobrenja, otpremnice... Prilozi koje šaljete, mogu biti u bilo kom formatu, bez ograničenja.

Nema više odbijenih faktura

ISO Standard 20022, kojim je definisana aplikacija, Vas uvek vraća na nepopunjena ili promašena polja. Upravo ovo smanjuje mogućnost ljudske greške i samim tim i odbijanje faktura.

Čuvajmo prirodu

Da li ste znali da svakog minuta bude posečeno 40 hektara tropske šume? Budite eko svesni i smanjite potrošnju papira. Mislite na prirodu!

Kvalitet podataka

Hal E-Fakture aplikacija je definisana ISO Standardnom 20022 koji omogućava da, ukoliko ste neko polje preskočili ili ga niste popunili, nećete biti u mogućnosti da pošaljete fakturu.

Automatsko arhiviranje

Koliko Vam je samo potrebno mesta u kancelariji za skladištenje faktura? Pomoću Halcom aplikacije, fakture se skladište na jednom mestu i sve što Vam je potrebno je mesto na hard disku. Pretrage se kasnije vrše vrlo lako. Ukucavanjem datuma ili klijenta, program sam filtrira i pronalazi željene informacije.

Validnost fakture

Validnost fakture je definisana kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom koji uređuje elektronski potpis.

Koje su prednosti Hal E-Faktura?

Neke od prednosti su smanjenje troškova, automatizacija procesa i brža naplata. Takođe se povećava efikasnost u radu, koja omogućava veći broj obrađenih faktura za kratko vreme.

Zašto koristiti Hal E-Fakture?

Svake godine, milioni faktura se razmene između primaoca i izdavaoca faktura, gde ih je većina u papirnom obliku. Ovakva situacija dovodi do neefikasnosti, koja se već danas može rešavati upotrebnom informacionih rešenja kao što su e-fakture. Na ovaj način se podiže efikasnost u radu, poboljšavate Vaš odnos sa kupcima, plaćanje se vrši na vreme bez dodatnih naknada zbog zakasnelog roka.

Šta je potrebno za slanje e-faktura?

Ukoliko želite da koristite Hal E-Fakture aplikaciju, potrebno je da kontaktirate vašu banku i raspitate se oko daljih koraka. U svakom trenutku možete kontaktirati direktno nas, klikom na link.

Da li mogu da integrišem Hal E-Fakture u svoj ERP sistem?

ERP sistem i Hal E-Fakture aplikacija se mogu integrisati. Potrebno je obavestiti svog ERP programera da želite da koristite naše usluge, a zatim nas on može kontaktirati oko daljih koraka.